Θεσπίζεται Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στη δημιουργία ενός "Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης" προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών , με στόχο "τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το διαδικτυακό Μητρώο θα δημιουργηθεί σε αυτό το Υπουργείο και θα περιλαμβάνει "στοιχεία που αφορούν - την οικονομική και διοικητική λειτουργία τους, - τα στοιχεία του ενεργητικού τους, - τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα Νομικά τους Πρόσωπα." Η καταχώριση στο Μητρώο εκάστου στοιχείου ενεργητικού θα αποδίδει έναν "μοναδικό αριθμό Μητρώου". Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου θα διαπιστωθεί με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Μαρτίου 2020, Αποφάσεις που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου της Διαύγειας (ν.3861/2010) "ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν εκτελούνται, αν δεν συνοδεύονται από τον αριθμό Μητρώου". 
Επίσης με άλλη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως η ΕΕΤΑΑ και να χρησιμοποιούνται οι μηχανικοί τους για τη σύνταξη τεχνικών μελετών, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση έργων

Η Λευκή ψήφος στα Συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

           
                                                                                                          Σχόλιο του Δημήτρη Ι. Κατσούλη

Σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ.5 του ν. 3463/2006 «5. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι». Υπό το καθεστώς αυτό η άρνηση ψήφου, δηλαδή η δήλωση «παρών» καθώς και η λευκή ψήφος προσμετρώνται στις αρνητικές. Συνεπώς για την λήψη απόφασης έπρεπε οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες του συνόλου των αρνητικών (ΟΧΙ), αρνούμενων ψήφο και των λευκών.
Σύμφωνα όμως με το ισχύον άρθρο 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74, παρ. 10 του ν.4555/2018 « Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων».  Εν συνεχεία ορίζεται ότι: «Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά» (Ο ν.3852/2010 δεν ρύθμιζε το θέμα, άρα ίσχυε έως την ισχύ του ν.4555/2018 η αντίστοιχη αναφερόμενη ανωτέρω διάταξη του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)
Ως εκ τούτου η άρνηση ψήφου (παρών) δεν υπολογίζεται ούτε στις αρνητικές ούτε στις θετικές και μαζί με την λευκή ψήφο αφαιρούνται από την προσμέτρηση για την λήψη απόφασης.
Με την «απενεργοποίηση» της άρνησης ψήφου διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από τις παρατάξεις της σχετικής πλειοψηφίας, έτσι ώστε η άρνηση αυτή να υποκρύπτει έμμεση συμπαράσταση στην σχετική πλειοψηφία.
Παραδείγματα:
 Με το προηγούμενο καθεστώς: Επί 27 μελών τα 11 ψήφιζαν ΝΑΙ, τα 10 ΟΧΙ και 6 παρών. Το σύνολο των αρνητικών ψήφων ήταν 16 και η απόφαση ήταν αρνητική.
Με το ισχύον καθεστώς: επί 27 μελών τα 11 ψηφίζουν ΝΑΙ τα δέκα ΟΧΙ και 6 παρών. Τα 6 είναι εκτός καταμέτρησης και συνεπώς οι θετικές ψήφοι υπερέχουν και η απόφαση είναι θετική.

Συνεδρίαση "δια περιφοράς".

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 θεσπίζεται υπό προϋποθέσεις η συνεδρίαση του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου δια περιφοράς  
Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι εν λόγω αποφάσεις ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
Οι ανωτέρω αποφάσεις που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι έως τις 30/10/2019, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, ήτοι έως τις 30/10/2019, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Μία ημέρα επιπλέον άδεια στις γυναίκες για ιατρικό έλεγχο

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται άδεια μίας ημέρας το χρόνο στις γυναίκες υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να υποβάλλονται σε γυναικολογικό έλεγχο, ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει το υπουργείο Εσωτερικών.

Η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και η οποία θα έχει ισχύ από την πρώτη του νέου έτους, θα αναφέρει:
«Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
α) «Στις υπαλλήλους χορηγείται κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο».
β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020».

ΝΠΔΔ των Δήμων: Διόρθωση Αποφάσεων περί συγκρότησης Διοικητικών Συμβουλίων

Την ανάγκη διόρθωσης των Αποφάσεων περί συγκρότησης Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των Δήμων, επισημαίνει έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που εστάλη στους Δήμους αρμοδιότητάς της.

Το έγγραφο εκδόθηκε χθες 6 Νοεμβρίου, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε Αποφάσεις συγκρότησης Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίες διαβιβάστηκαν για έλεγχο νομιμότητας, παρατηρήθηκε να ορίζεται αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, άλλος από τον νόμιμο αναπληρωτή του που είναι ο Αντιπρόεδρος, αλλά και ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου.

Η Αποκεντρωμένη λοιπόν ζητά τη διόρθωση των Αποφάσεων των Δήμων, επισημαίνοντας ότι « σαφώς συνάγεται ότι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδροςδεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου ».

Ακολουθεί η νομική τεκμηρίωση πάνω στην οποία θεμελιώνει το ανωτέρω συμπέρασμα – οδηγία προς τους Δήμους:

« Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.240παρ.1 του ν.3463/06 ορίζεται ότι “1….. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο”.
Περαιτέρω σύμφωνα με την (σχετ.2)εγκύκλιο ορίζεται ότι: “…. 2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε(15) μέλη, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους…. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου……”.
Σύμφωνα επίσης με την αρ.πρωτ.39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ορίζεται ότι “…. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου βάσει των άρ.239 του ΚΔΚ και 103 ν.3852/2010…. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του δημάρχου ως ορισμένου μέλους που αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου”.
Εξάλλου, με τις διατάξεις του αρ. 6 του ν.4623/19, ορίστηκε ότι «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις”.
Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του αρ.177 παρ.3 του ν.4635/19, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, ορίζουν ότι: ”1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (exofficio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.”
Επειδή από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδρος, δεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την διόρθωση – απάλειψη από τις εκδοθείσες αποφάσεις περί συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητάς σας, του χωρίου περί ορισμού αναπληρωτή του Προέδρου άλλου από τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον τυχόν ορισμό αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όπου συντρέχει περίπτωση. »

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) για χορήγηση στοιχείων ακινήτων στους Δήμους.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, δημιούργησε τον ηλεκτρονικό κόμβο GovHuB,μέσω του οποίου απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται πολλές χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες στους Δήμους. Ήδη αρκετές είναι σε εφαρμογή (όπως στοιχεία Μητρώου κ.λπ).
Πρόσφατα επίσης, οι Δήμοι, θα μπορούν να λαμβάνουν στοιχεία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο Ε9, ώστε να μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους και να υλοποιούν πολιτική επιβολής δημοτικών τελών με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων σύμφωνα με το Ν. 4623/2019

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019), αντικαταστάθηκε το αρ. 72 του Ν. 3852/2010 και μεταφέρθηκε μια σειρά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στη δημοτική Οικονομική Επιτροπή, οι οποίες έχουν ως εξής:
1) Δεν συντάσσει μόνο αλλά και εισηγείται το σχέδιο του Π/Υ στο Δημ. Συμβούλιο.
2) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του Π/Υ και υποβάλλει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 τριμηνιαία έκθεση εσόδων και δαπανών προς το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
3) Λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
4) Καταργείται το όριο των 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην άπαξ αιτιολογημένη απόφαση για την τροποποίηση ποσοστού έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.
5) Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη και κατακυρώνει κάθε μορφής δημοπρασίες και διαγωνισμούς για έργα, μελέτες και υπηρεσίες καθώς και συγκροτεί τις ειδικές επιτροπές διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημοσίους υπαλλήλους.
6) Το σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας που εισηγείται αντί του ετήσιου χαρακτήρα του μετατρέπεται σε πολυετές.
7) Εισηγείται για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
8) Αποφασίζει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσού μέχρι 60.000 ευρώ, αντί των 30.000 που ίσχυε, και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται συμβιβασμός η κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
9) Καθορίζει την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου που παρίσταται σε δίκη για λογαριασμό του Δήμου, καθώς και για την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία.
Επίσης έχουν θεσπισθεί οι παρακάτω ως νέες αρμοδιότητες :
1) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
2) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
4) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
5) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
6) Αποφασίζει για: 1. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. ν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
7) Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, όπως προέβλεπε ο Ν. 3852/2010, ότι θα ασκήσει το ίδιο κάποια από τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην Οικονομική Επιτροπή. (παρ. 18 αρ. 5 του Ν. 4623/2019).

Οδηγός για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους

Πολλοί από τους μικρότερους δήμους της χώρας αντιμετωπίζουν, λόγω υποστελέχωσης, σημαντικά προβλήματα στην ανάθεση ακόμη και χαμηλού προϋπολογισμού μελετών. Η ΜΟΔ με την πολύχρονη πείρα της στη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει και διαθέτει δωρεάν έναν σύντομο οδηγό για την ανάθεση μελετών κάτω των 60.000€ (προ ΦΠΑ) από δήμους που διαθέτουν τεχνική υπηρεσία αλλά και από δήμους που δεν διαθέτουν.
Αποτυπώνονται βήμα βήμα οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο δήμος ώστε να είναι σύννομη η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης, τόσο μέσω συνοπτικού διαγωνισμού όσο και με απευθείας ανάθεση. Παράλληλα, επισημαίνονται και ξεκαθαρίζονται όλα τα σημεία της διαδικασίας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμα υποδείγματα για τα έγγραφα που πρέπει να συνταχθούν (προγραμματικές συμβάσεις, τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού, αποφάσεις δημάρχου κ.λπ.), τα οποία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε οι δήμοι να μπορούν να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.


Οδηγός και Παραρτήματα
 (PDF - 6,08 Mb)Σχετικά αρχεία